Author Archives:

Nezákonné jednání společností CRIF a SOLUS

Dle Nařízení EU o ochraně osobních dat (GDPR) mají všichni evropští občané právo na přístup k osobním údajům, které o nich shromažďují, uchovávají
a zpracovávají jednotlivé společnosti. V České republice jsou nejznámějšími společnostmi v této oblasti CRIF a.s.(registr informací BRKI/NRKI) a SOLUS – zájmové sdružení právnických osob. O výpis z rejstříku BRKI/NRKI a SOLUS je možné zažádat prostřednictvím formuláře na internetových stránkách www.kontrolaosobnichdat.cz. Služba kontrolaosobnichat.cz následně připraví žádost o výpis a odešle jej společnostem, které provozují zmíněné rejstříky, prostřednictvím e-mailu nebo faxu. Žádost obsahuje veškeré údaje o klientovi, které jsou potřebné pro jeho identifikaci a vyřízení žádosti – konkrétně jméno, příjmení, adresu a datum narození. Tyto údaje jsou dostačující pro identifikaci osob a poskytnutí osobních údajů napříč Evropou. Například v Německu, kde má společnost CRIF jednu ze svých poboček, jsou na základě poskytnutí těchto identifikačních údajů výpisy poskytovány bez nutnosti dalších diskusí a dohadů.

Ve společném prohlášení ze dne 12.března 2021 se společnosti CRIF a.s.
a SOLUS – zájmové sdružení právnických osob distancují od služby kontrolaosobnichdat.cz a odkazují občanyk objednávce výpisu na svých vlastních internetových stránkách. Na internetových stránkách společností CRIF a.s.
a SOLUS – zájmové sdružení právnických osob je přitom poskytnutí osobních údajů nabízeno primárně za poplatek a někdy dokonce ve formě předplatného.

Společnost NLTS Global Analytics s.r.o. se důrazně distancuje od těchto pochybných obchodních praktik, během nichž jsou nejdříve shromažďovány osobní informace o občanech a následně prodávány zpět za poplatek.

Rádi bychom připomněli, že Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) nestanovuje žádný konkrétní způsob, jak zažádat o poskytnutí osobních údajů. Stejně tak společnost, která shromažďuje osobní data klientů není oprávněna
k šikanóznímu chování a vyžadování například kopie průkazu totožnosti nebo dalších osobních údajů. Doplňující údaje ke korektní identifikaci osob mohou zmíněné společnosti požadovat pouze za předpokladu, jedná-li se o snahu předejít nejasnostem – například žijí-li dvě osoby stejného jména na jedné a té samé adrese. Žádají-li společnosti CRIF a.s. a SOLUS – zájmové sdružení právnických osob o doplnění dalších identifikačních údajů bez pádného důvodu, jde
o protizákonné jednání.

Společnost NLTS Global Analytics s.r.o. kategoricky odmítá poškozující
a pomlouvačné tvrzení společností CRIF a.s.a SOLUS – zájmové sdružení právnických osob a vyzývá odpovědné osoby obou organizací k doplnění vzdělání týkajícího se ochrany osobních údajů a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, (anglicky GDPR, General Data Protection Regulation), plným názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Občanům, kteří požádali o přístup ke svým osobním údajům prostřednictvím služby kontrolaosobnichdat.cz a zatím od společnosti CRIF a.s. a SOLUS – zájmové sdružení právnických osob neobdrželi požadované výpisy, poskytnou naši advokáti právní podporu.

Máte-li podobnou negativní zkušenost se společnostmi CRIF a.s. a SOLUS – zájmové sdružení právnických osob, kontaktujte nás pomocí e-mailové adresy info@nlts.eu. Je velmi snadné nás zastihnout a odpovídáme s minimální časovou prodlevou.

Rovněž naléhavě a razantně doporučujeme všem postiženým, aby svůj případ nahlásili ČOI (Česká obchodní inspekce) prostřednictvím internetových stránek https://www.coi.cz/kontakty-inspektoraty/, která bude jednotlivé případy následně šetřit.