Všeobecné obchodní podmínky a informace pro spotřebitele

Stav: 02/02/2021

Všeobecné obchodní podmínky, smlouvy o odměňování a informace pro spotřebitele v rámci smluv o online službách mezi NLTS Global Analytics s.r.o., Malá 43/6, 301 00 Plzeň – dále jen „poskytovatel“ – a zákazník – dále jen „zákazník“.

1 Rozsah a obecné informace

(1) Následující obchodní podmínky se vztahují výlučně na obchodní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem. Jednotlivé dohody však mají přednost před těmito podmínkami. Zahrnutí vlastních podmínek zákazníka se tímto odmítá.

(2) Zákazník je spotřebitelem, pokud uzavírá smlouvu za účelem, který není převážně obchodní ani jeho samostatnou profesní činností. Naproti tomu podnikatel je jakákoli fyzická nebo právnická osoba nebo právní partnerství, které při uzavírání právní transakce vykonávají svoji obchodní nebo samostatnou profesní činnost.

(3) Pokud NLTS Rechtsanwälte najímá právníky na vaši plnou moc, souhlasíte s tím, že právník může předat vaše informace společnosti NLTS za účelem jejich předání na jedné straně a za účelem fakturace společností NLTS.

2 Předmět smlouvy, povinnost zákazníka spolupracovat

(1) Předmětem smlouvy je technická podpora při vyžádání informací, např. V souladu s čl.15 GDPR, a zde výhradně vytvoření formulářů žádosti poskytovatelem za zákazníka a zaslání žádosti příslušnému úřadu. Tato služba se provádí elektronicky. Poskytovatel nedluží žádné právní poradenství ani finanční služby a není k tomu oprávněn. Pokud jsou v této souvislosti vyžadovány právní služby nebo se právní činnost jeví jako výhodná, objedná si NLTS právníky na vlastní náklady. Jsou aktivní pouze na právním základě NLTS, a to i v případě, že by bylo vyžadováno zadání od vás (externí plná moc). Jste přímo zmocněni, například podpisem plné moci právníka. Úspěch není dlužen.

(2) Zákazník je povinen při registraci správně a úplně vyplnit všechna pole označená jako povinná. Falešné informace nebo pseudonymy nejsou povoleny. Pozdější oprava nebo doplnění informací zákazníkem není možné.

3 uzavření smlouvy

(1) Smlouva je uzavřena s: NLTS Global Analytics s.r.o., Malá 43/6, 301 00 Plzeň

(2) Základní charakteristiky služeb vyplývají z popisu produktu zveřejněného poskytovatelem.

(3) Popis služby poskytované poskytovatelem představuje pouze nezávaznou výzvu zákazníkovi k podání odpovídající nabídky smlouvy poskytovateli (tzv. Invitatio ad offerendum). V dalším kroku poskytovatel potvrdí zákazníkovi přijetí a provedení objednávky elektronicky e-mailem.

(4) Uvedení do provozu prostřednictvím webové stránky poskytovatele funguje následovně:

Osobní údaje: Klient zadá do objednávkového formuláře osobní údaje nezbytné k provedení objednávky.

Potvrdit objednávku: Kliknutím na tlačítko „objednat za poplatek“ zákazník potvrzuje, že si přečetl prohlášení o ochraně osobních údajů, jakož i tyto podmínky a storno podmínky. Kliknutím na tlačítko „objednat za poplatek“ zadá zákazník svou objednávku a předloží poskytovateli závaznou nabídku.

Po odeslání objednávky: Poskytovatel poté zašle zákazníkovi e-mailem potvrzení objednávky, prostřednictvím kterého je přijata nabídka klienta na uzavření smlouvy.

4 Smlouva o odměňování, platební podmínky a výkon, ceny

(1) Platba se provádí při odeslání objednávky na webovou stránku nebo na fakturu, pokud je nabízena.

(2) Zpracování žádosti u úvěrových agentur obvykle trvá 7 až 21 dní.

(3) Dohoda o odměně: Existují poplatky za službu, které jsou výslovně uvedeny v objednávce a které jsou součástí uzavření smlouvy. Zákazník obdrží fakturu s DPH. Jiné náklady nevznikají.

(4) Za škody způsobené opožděnou platbou a náklady a výdaje, které nám vzniknou, si vyhrazujeme právo fakturovat zákazníkovi vzniklé náklady nebo uplatnit nárok prostřednictvím právníka nebo inkasní společnosti.

5 Záruka, odpovědnost

(1) Poskytovatel předává informace poskytnuté žadatelem během procesu objednávání pouze odpovědnému orgánu za účelem vyžádání bezplatných informací v souladu s čl. 15 GDPR nebo pro podání žádosti o výmaz nebo opravu. Poradenská služba není dlužná. Poskytovatel nekontroluje přesnost ani věrohodnost informací o zákazníkovi. Poskytovatel nenese odpovědnost za nesprávné nebo chybějící informace ani za vymazání či opravu záznamů ze strany příslušného orgánu. Pokud jsou informace nemožné kvůli chybějícím nebo nesprávným informacím od žadatele, nenese za to poskytovatel žádnou odpovědnost.

(2) Jinak je odpovědnost poskytovatele založena na zákonných ustanoveních.

6 znění smlouvy

Text smlouvy je uložen na interních systémech poskytovatele. Zákazník si může všeobecné podmínky kdykoli prohlédnout na webových stránkách. Údaje o objednávce a podmínky jsou klientovi zasílány e-mailem. Po dokončení objednávky již z bezpečnostních důvodů nelze k datům objednávky přistupovat přes internet.

7 závěrečných ustanovení

(1) Smluvním jazykem je němčina.

(2) Na smlouvy mezi poskytovatelem a zákazníkem se vztahuje právo Spolkové republiky Německo, s výjimkou zákonů o mezinárodním nákupu movitého zboží. Tato volba práva se na spotřebitele vztahuje pouze do té míry, že ochrana poskytnutá kogentními ustanoveními práva státu, v němž má spotřebitel obvyklé bydliště, nebude zákazníkovi odebrána.

(3) Pokud je zákazníkem podnikatel, právnická osoba podle veřejného práva nebo zvláštní fond podle veřejného práva, je jurisdikcí pro všechny spory vyplývající ze smluvních vztahů mezi poskytovatelem a zákazníkem Berlín. To platí také v případě, že zákazník nemá obecné jurisdikce v Německu nebo v EU, nebo pokud v době podání žaloby není známo jeho bydliště nebo obvyklé bydliště.

KONEC OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Informace v souladu s čl. 246 a § 1 EGBGB (smlouva o prodeji na dálku) a § 246 c EGBGB (smlouvy v elektronických obchodních transakcích)

První část: podle článku 246 a § 1 EGBGB

V případě smluv na dálku o službách vám musíme poskytnout určité informace. Tímto vyhovujeme:

Základní vlastnosti služby: Vytváření a předávání průvodních dopisů orgánům požadovaným pro poskytování informací. Žádost je podána digitálně.

Totožnost a veřejný registr: NLTS Global Analytics s.r.o., IČO: 09262024, Spisová značka: C 39473 / KSPL Krajský soud v Plzni

Načíst adresu a místo podnikání: Malá 43/6, 301 00 Plzeň

Přístup přes telemedia: E-Mail: info@NLTS.de (zdarma),

Celková cena služby: Cena naší služby je uvedena v objednávkovém formuláři a je součástí smlouvy. Neexistují žádné další náklady.

Platební a servisní podmínky, datum, do kterého musí být služba poskytnuta: Platba musí být provedena do 7 dnů od přijetí faktury. Termín poskytnutí služby není dohodnut. Podnikatel obvykle poskytuje své služby okamžitě.

Dodatečné náklady: Neexistují žádné další náklady. Pokud však spotřebitel nedodrží své plnění (platbu), mohou vzniknout náklady na právní stíhání a vymáhání.

Uzavření smlouvy: Smlouva je uzavřena, když potvrdíte objednávku na webu aktivací tlačítka „Odeslat žádost za poplatek“.

Minimální doba trvání: Smlouva nemá minimální dobu trvání.

Správa stížností: Stížnosti lze podávat osobně, písemně, telefonicky, e-mailem nebo faxem a budou přezkoumány a vedením zodpovězeny do 10 dnů.

Doba trvání smlouvy, minimální doba trvání: Smlouvu lze kdykoli ukončit oběma stranami. Nebylo dohodnuto minimální trvání.

Možnosti mimosoudní stížnosti:

Platforma Komise EU pro online řešení sporů: www.ec.europa.eu/consumers/odr

Možnost odstoupení 1 (v zásadě): Spotřebitel má časově omezené právo na odstoupení od smlouvy, které je uvedeno samostatně na vstupní stránce webu v dolní části stránky pod klíčovým slovem „právo na odstoupení od smlouvy“. K tomu lze použít vzorový formulář pro zrušení rezervace, ale nemusí být.

Možnost odstoupení 2 (důsledky): Pokud jste požádali, aby služby začaly během lhůty pro výběr, musíte nám zaplatit přiměřenou částku, která odpovídá části až do okamžiku, kdy jste nám oznámili uplatnění práva na odstoupení v souvislosti s tímto oznámením smlouvy odpovídá již poskytnutým službám ve srovnání s celkovým rozsahem služeb poskytovaných ve smlouvě.

Platební údaje:

Platby lze provádět a) v hotovosti nebo b) bezhotovostně na náš účet uvedený na faktuře.

Právo na odstoupení: Existuje právo na odstoupení ve váš prospěch. Odkazujeme na zásady zrušení, které jsou uvedeny na vstupní stránce webu v dolní části stránky pod klíčovým slovem „právo na zrušení“.

Smluvní ustanovení včetně všeobecných podmínek:

Smluvní ujednání najdete pod klíčovým slovem „AGB“ na vstupní stránce našeho webu.

Informace o zákaznickém servisu a příslušných záručních a záručních podmínkách:

Na odpovědnost se vztahují zákonná ustanovení.

Jak funguje digitální obsah: Když si objednáte službu, budete vedeni samo-vysvětlujícím menu. Zpoplatněné služby můžete spustit barevným tlačítkem, které označuje povinnost platby.

Konec informací podle článku 246 a § 1 EGBGB

Druhá část: podle článku 246 c EGBGB

Technické kroky, které vedou k uzavření smlouvy: Při objednávce služby vás provede samo-vysvětlující nabídka. Nejprve vyplňte své osobní údaje do příslušných polí a potvrďte, že jste si přečetli informace pro spotřebitele. Poté můžete spustit zpoplatněné služby pomocí barevného tlačítka, které označuje povinnost platby. Smlouva je poté uzavřena prostřednictvím našeho elektronického potvrzení pro vás.

Uložení textu smlouvy: Text smlouvy je uložen na interních systémech poskytovatele. Zákazník si může všeobecné podmínky kdykoli prohlédnout na webových stránkách. Údaje o objednávce a všeobecné obchodní podmínky budou zákazníkovi zaslány e-mailem. Po dokončení objednávky již nebudou údaje objednávky z bezpečnostních důvodů přístupné přes internet.

Detekce a oprava vstupních chyb: Veškeré informace, které poskytnete během procesu objednávání, můžete kdykoli opravit odstraněním nebo přepsáním informací, můžete také procházet stránky sem a tam a opravit informace. Jakmile si však službu objednáte za poplatek, již nebudete moci údaje online měnit. V takovém případě nás prosím kontaktujte e-mailem nebo telefonicky.

Jazyk smlouvy: K uzavření smlouvy je k dispozici český jazyk.

Kodexy chování, kterým podléháme: neexistují žádné kodexy chování, kterým jsme se dobrovolně podřídili. Bez ohledu na to podléhají naše činnosti obecným zákonům.

Konec informací podle článku 246 c EGBGB